Vedtægter for Faxe Cykelmotion

Vedtægter for Faxe Cykelmotion

 • 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Faxe Cykelmotion og dens hjemsted er i Faxe, Faxe Kommune.

Klubben er stiftet tirsdag d. 6. februar 2018

 

 • 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at tilbyde/udvikle

– en aktiv interesse og mulighed for at dyrke motions cykling i samvær med andre

– at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere

– at tilbyde kvalitativ træning med formålet at forbedre medlemmernes

cykelfærdigheder og sundhed

– at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder eller erfaren motionist.

 • 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål.

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen

opnås, når kontingent er betalt.

Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landdelsforeningens vedtægter

gældende.

 • 4. Klubbens bestyrelse

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben.

Bestyrelsen består af tre medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor den siddende formand vælges i ulige årstal og den siddende næstformand og den siddende kasserer vælges i lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt, umiddelbart efter en valghandling og efter behov i tilfælde af

formand, næstformand eller kasserer stopper i utide.

1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal. Opnås ikke flertal er det formandens

stemme som vægter mest.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer

finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.

 • 5. Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet

bestyrelsesmedlem på dennes plads. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • 6. Kontingent

Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære

generalforsamling.

 • 7. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års

budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14. dage før den ordinære generalforsamling.

Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.

 

 • 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i

hænde senest syv dage før generalforsamlingen, evt. fremkommet forslag til generalforsamlingen offentligøres på Faxe Cykelmotions hjemmeside.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 • 9. Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Forelæggelse af regnskab samt budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse i henhold til § 4) valg af 1-2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisor.

 

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget,

og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 • 11. Stemmeret

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved

simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til

vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

 

 • 12. Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem

til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke

kendelsen på førstkommende generalforsamling.

F.eks. et medlem har handlet i strid med klubbens formålsparagraf

 

 

 • 13. Opløsning

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer

herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Faxe kommune.

 

Således vedtaget d. 6. februar 2018.

 

Dirigent Bestyrelsen