Generalforsamlings Referater/dagsorden

Referat fra generalforsamling i Faxe Cykelmotion d . 6/2-2020.
Fremmødte: Kim, Rune, Tina, Henning, Brian, André, Palle, Erik, Finn, Birgitte, Lars, Rene

 1. Valg af dirigent: André
 2. Valg af Referent: Rune
 3. Valg af stemmetællere: Tina, Erik
 4. Valg af Revisor: Erik
 5. Beretning fra året 2019 af klubbens formand Kim Pedersen: Årets gang samt detaljer om trøjer og evt. ændringer af ærmer.
 6. Regnskab og budget 2020: Godkendt af revisor.
 7. Indkomne forslag: Henning vil gerne starte et hold 2 op. Vi laver en fast intervaltræning med rundstrækning 1. gang om måneden om onsdagen.
 8. Valg af Bestyrelsesmedlem: Rune er enstemmigt valgt.
 9. Valg af kasser: Erik Hansen.
 10. Valg af suppleanter: Kell Kjær og Henning Swierkosz
 11. Fastsættelse af kontigent: 1/4 : 100 kr.

12. Aktiviteter i 2020: Frivillig til cykelløb d. 16 maj. Rune, Erik, Kell, (René). 19/4 Forårsløbet i Næstved, 3/5               Sorø Classic, 5/5 Grejsdalsløbet i Vejle, Skjoldnæsholm 21/5 Bjergløbet i Faxe, 5/6 Turen til Stege, 18/6                    Tour de Præstø, 27/6 Sjælland Rundt, 24/6 Turen til Rødvig, 25/7 Rivieraløbet, 4/8 Stevns rundt,  5/9                     Århus-København, 6/9 Medieløbet, 20/9 Vallø Rundt, Verdens mindste broløb. 17/5 eller 7/6 Træningstur                til Søderåsen eller Hallandsåsen.

 1. Eventuelt: Evt. holde julefrokost.

14. Årets cykelrytter: Palle.

15. Martin Flindt Møller( Faxe Orup el:

 

Referat fra generalforsamling i Faxe Cykelmotion d . 21/2-19.

 

Kim Bjørn Pedersen byder velkommen til de 14 fremmødte

 1. Jimmy Hartmann vælges
 2. Tina Hartmann vælges
 3. Ikke afstemning
 4. Kim fortæller om året der gik i FCM (se julebrev)
 • Planlægning af træningsturer, der er plads til forbedring, vigtigt med annoncering forud fx FB incl information om km og hm(bakker).
 • Flere nye ryttere blev ikke i FCM, hvordan fastholder vi dem? Vi starter begynderhold i kommende sæson med Henning og Kell som trænere, og vi skal også have focus på de erfarne ryttere. Henning og Kell skal på Kaptajnkursus d 30/3-19.
 • Vi er blevet en Folkeoplysende forening med CVR-nr. og bankkonto, medlemskab med DGI, får 55 % i kommunalt tilskud til Kaptajnkursus.
 • Kim talte om aktiviteter i den kommende sæson; forsamlingen blev enige om, at vi skal begrænse os til at deltage i lokaleløb (Præstø, Stevns og Vallø), for ikke at afskrække nye ryttere, det står medlemmer frit at deltage i andre løb og man må godt invitere fx på FB.
 • Der blev talt cykler; hvilken cykel, hastigheder, cykelturens længde, holdopdeling m.m.
 • Det er med sponsorater fra 5 sponsorer (Citroen i Faxe, Østen Begravelses Forretninger, Faxe/Præstø Apotek, Agnes VVS og AB-ElCO) lykkedes at skaffe cykeltrøjer til klubben, de er i trykken p.t og vil blive solgt for 200 kr pr stk (indkøb 500 kr), der er i første omgang bestilt 33.
 1. Regnskab blev godkendt med et overskud på 3472,73 i 2018 (se udførligt regnskab på vores Web-site) og budget for 2019 med et overskud p.t på 5061,00 dog afhængig af salg af cykeltrøjer, fremlagt af Tina, som er kasserer.
 2. Valg af revisor: Jimmy Hartmann(se skriv d. 19.3.19 til medlemmer.)
 3. ingen indkomne forslag
 4. Brian Ginnerskov Bergstrøm fratræder bestyrelsen (modtog 2 fl vin som tak for indsatsen), Rune Skytte blev enstemmigt valgt ind for en 2-årig periode.
 5. De 2 suppl Henning Swierkosz og Kell Kjær fortsætter.
 6. vi fastholder 100 kr årligt pr medlem, nuværende medlemmer skal betale inden d 1/4-19.

Årets Rytter : blev FCMs nye ”unge håb” J Kevin Markdan

Han debuterede i FCM midt i sidste sæson på en brugt racercykel, 1. tur var på 80 km (havde tidl kun cyklet 15 km), det var sejt.

Siden da er der kommet mange km i benene og han har deltaget i cykelløb, hvor han har taget føringer.

Han har virkelig fået smag for cykling, en ny er ved at blive indkøbt og han er ikke afvisende overfor Sjælland Rundt 305 km i den kommende sæson.

Han blev begavet med en cykeltrøje fra FCM, 1 fl vin, skoovertræk og en halsedisse. Go`vind fremover Kevin.

 

Tak til dirigenten med 2 fl vin

 

Tak til Kim for sit store arbejde med cykeltrøjer til klubben.

 

Generalforsamlingen var sat til 1 time, men tog 1 time og 25 min.

 

Aftenen blev rundet af med 2 timers foredrag om ”Go´stil på Landevejen” af Michale Nerup fra DGI.

Det var virkelig godt og lærerigt.

 

Det jeg tager med mig er bla;

 • Opvarmning 10 min, gerne på cyklerne, men kan også foretages på benene med eller uden cykel i hånden,hvor man kan øve paradekørsel / lynlås.
 • Mere sikkert at køre højre-rundt, så er der ikke så mange veje, der skal paceres.
 • Oplysninger på medlemmernes pårørende i tilfælde af uheld, hvor kan de findes? I baglommen?, på mobilen?

Ref. Tina Brandt Hartmann (kasserer)

 

 

 

Stiftende generalforsamling tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 19.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 6. Valg ifølge vedtægterne, der vælges 5. medlemmer og 2. suppleanter til bestyrelsen, der konstituere sig ved efterfølgende møde
 7. Kontigent fastsættelse.
 8. Eventuelt: cykeltøj, cykeltrænings tidspunkter, løbs kalender.

 

Vedtægter for Faxe Cykelmotion til gennemgang til vedtagelse:

 • 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Faxe Cykelmotion og dens hjemsted er i Faxe, Faxe Kommune.

Klubben er stiftet tirsdag d. 6. februar 2018

 

 • 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at tilbyde/udvikle

– en aktiv interesse og mulighed for at dyrke landevejscykling i samvær med andre

– at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere

– at tilbyde kvalitativ træning med formålet at forbedre medlemmernes

– cykelfærdigheder og sundhed

– at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder eller

erfaren motionist

 

 

 • 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål.

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen

opnås, når kontingent er betalt.

Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landsdelsforeningens vedtægter

gældende.

 

 •  4 Klubbens bestyrelsen

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben

Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor den siddende formand og 2

bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal og den siddende næstformand og den siddende

kasserer vælges i lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt, umiddelbart efter en valghandling og efter behov i tilfælde af formand, næstformand eller kasserer stopper i utide. 1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal. Opnås ikke flertal er det formandens stemme som vægter mest.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.

 

 • 5. Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet

bestyrelsesmedlem på dennes plads.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 6. Kontingent

Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære

generalforsamling.

 

 • 7. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års

budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.

 

 • 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i

hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 

 • 9. Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Forelæggelse af regnskab samt budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse i henhold til § 4) valg af 1-2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisorer.
 • Eventuelt.

 

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 • 11. Stemmeret

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved

simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til

vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

 

 • 12. Udmeldelse
 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem

til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke

kendelsen på førstkommende generalforsamling.

F.eks. et medlem har handlet i strid med klubbens formålsparagraf

 

 • 13. Opløsning

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer

herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Faxe kommune.

Således vedtaget d. 6. februar 2018.

 

Dirigent Bestyrelsen

 

 

 

 

Referat/Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Jimmy Lynge Hartmann vælges til dirigent.

 

 1. Valg af referent. Brian Ginnerskov Bergstrøm vælges til referent.

 

 1. Registrering af fremmødte. Antal fremmødte 14 stk.

 

 1. Valg af stemmetællere. Niels Mørkeberg og Henrik Holm blev forslået som stemmetællere og accepteret valg.

 

 1. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter.

Kim Bjørn Pedersen tog ordet og fortalte lidt om idéen bag hvorfor vi skal have Faxe Cykelmotion og vejen dertil.

 

Vedtægter blev gennemgået af Jimmy Lynge Hartmann.

                                                                                                  

 • 1 En drøftelse om hvor Faxe Cykelmotion skal have hjemsted og hvilken betydning vi ligger i hjemsted. Det blev besluttet at fastholde Faxe som hjemsted for Faxe Cykelmotion. Vedtaget enstemmigt.

 

 • 2 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 3 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 4 Det blev aftalt at dette pkt. ændres til at bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer, ellers bevares ordlyden af dette pkt. Vedtaget enstemmigt.

 

 • 5 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 6 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 7 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 8 En drøftelse om hvornår indkommende forslag, skal modtages og hvornår indkaldelsen til generalforsamlingen, skal fremsendes, hvis der er indkommende forslag der skal tages stilling til. Det blev aftalt at ordlyden fastholdes og der indkaldelse med mindst 14 dages varsel. Der tilføjes i vedtægterne at evt. fremkommet forslag til generalforsamlingen offentligøres på Faxe Cykelmotions hjemmeside inden genrealforsamlingen. Vedtaget enstemmigt.
 • 9 Dette punkt tilføjes valg af referent og stemmetæller. Vedtaget enstemmigt.

 

 • 10 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 11 Vedtaget enstemmigt.

 

 • 12 En drøftelse om et medlem kan kræve kontingent tilbagebetalt hvis udmeldelsen sker, midt på året og om udmeldelsen skal ske mundtlig eller skriftligt. Det blev besluttet at udmeldelsen altid skal ske skriftligt og evt. udmeldelse skal ske lige op til den dato, hvor kontingent er til forfald. Vedtaget enstemmigt.

 

 • 13 Vedtaget enstemmigt.

 

Vedtægterne er enstemmigt vedtaget og Faxe Cykelmotion er hermed en realitet.

 

 1. Valg ifølge vedtægterne

Følgende opstiller:

 

Bestyrelsen:
Kim Bjørn Pedersen

Brian Ginnerskov Bergstrøm
Tina Brandt Hartmann.

 

Suppleanter:
Henning Swierkosz.

Kell Kjær.

 

Kim Bjørn Pedersen, Brian Ginnerskov Bergstrøm og Tina Brandt Hartmann vælges til bestyrelsen.

Henning Swierkosz og Kell Kjær blev valgt til suppleanter.

 

 1. Kontingent fastsættelse.

Kontingent fastsættes til kr. 100,- til forfald 1.april 2018 første gang

 

 1. Eventuelt: cykeltøj, cykeltrænings tidspunkter, løbskalender.
 • Der blev talt om evt. køb af cykeltøj og hvad de fremmødtes holdning til, hvad vi evt. skulle starte op med og hvad man vil betale for cykeltøj. Det blev aftalt at den nye bestyrelse arbejder videre med at skaffe sponsor, så egenbetalingen bliver så lille som muligt og der arbejdes på at finde 3 design af klubtøj og sende disse ud til valg hos klubbens medlemmer.

 

 • Det blev aftalt at der trænes(sommer) onsdag kl. 18.00 og søndag kl. 10.00 med opstart 4. april 2018, hvor mødested er aftalt til Fit og Sund Hovbygade 1, 4640 Faxe

 

 • Der blev talt om træning generelt og hvad medlemmernes holdning er til tempo og længden på træningsture. Da vi er en lille klub og vi er på forskelige niveauer, var der bred enighed om, at vi cykler i et tempo og en længde, så alle kan være med. Så vi cykler ud sammen og kommer hjem sammen, da samværet er det vigtigste.

 

 • Der blev talt om deltagelse i forskellige motionsløb i nærområdet og der var bred enighed om, at vi selvfølgelig skal ud og møde ligesindet og det blev aftalt at vi deltager i Vallø rundt i september og Hjerteforeningens motionscykelløb i Fakse Ladeplads.

 

 

 

Vedtægter vedtaget:

 

Vedtægter for Faxe Cykelmotion

 

 • 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Faxe Cykelmotion og dens hjemsted er i Faxe, Faxe Kommune.

Klubben er stiftet tirsdag d. 6. februar 2018

 

 

 • 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at tilbyde/udvikle

– en aktiv interesse og mulighed for at dyrke motions cykling i samvær med andre

– at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere

– at tilbyde kvalitativ træning med formålet at forbedre medlemmernes

cykelfærdigheder og sundhed

– at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder eller

erfaren motionist

 

 

 • 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål.

 

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen

opnås, når kontingent er betalt.

 

Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landdelsforeningens vedtægter

gældende.

 

 

 • 4. Klubbens bestyrelse

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben

 

Bestyrelsen består af tre medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor den siddende formand vælges i ulige årstal og den siddende næstformand og den siddende

kasserer vælges i lige årstal.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt, umiddelbart efter en valghandling og efter behov i tilfælde af

formand, næstformand eller kasserer stopper i utide.

1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal. Opnås ikke flertal er det formandens

stemme som vægter mest.

 

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer

finder det fornødent.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.

 

 

 

 • 5. Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet

bestyrelsesmedlem på dennes plads.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 6. Kontingent

Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære

generalforsamling.

 

 

 • 7. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års

budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.

 

 

 • 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i

hænde senest syv dage før generalforsamlingen, evt. fremkommet forslag til generalforsamlingen offentligøres på Faxe Cykelmotions hjemmeside.

 

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).

 

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 

 

 • 9. Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Forelæggelse af regnskab samt budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse i henhold til § 4) valg af 1-2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisorer.

 

 

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget,

og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 • 11. Stemmeret

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved

simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til

vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

 

 

 • 12. Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem

til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke

kendelsen på førstkommende generalforsamling.

F.eks. et medlem har handlet i strid med klubbens formålsparagraf

 

 

 • 13. Opløsning

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer

herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Faxe kommune.

 

Således vedtaget d. 6. februar 2018.

 

Dirigent Bestyrelsen